ตัวชี้วัดย่อย : คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง (เกณฑ์พอใช้) (SOE65)